चारोळी

क्षणी भेटते तुला मी
क्षणी वाटते हा भास
सांग तुझ्या माझ्या मधे
कोणता हा दुवा खास

No comments: