हे तेवढे बरे झाले

हे तेवढे बरे झाले
शाप सारे खरे झाले

चंद्र असता रात्र काळी!
चांदणे घाबरे झाले

दोष माथी कुंपणाच्या
वादळाचे बरे झाले

खेळ होता जीवघेणा
मरणही साजरे झाले

बदलले काहीच नव्हते
ऋतू का हासरे झाले?

मोगरा बहरून आला
दारही लाजरे झाले

चित्र

रमणीय तळं
त्यात फुललेली विविधरंगी कमळं
भोवताली गर्द वनराई
बागडणारे पक्षी-बिक्षी
सगळं कसं एखाद्या सुंदर चित्रासारखं
खरं म्हणजे
ते तळं बिळं, सुंदर चित्र;
ते तसं नसतंच.
तो असतो वर्षभर साचून राहिलेला पाऊस,
आणि
त्यावरच पोसली गेलेली आजूबाजुची हिरवळ
ओघानेच जमणारे प्राणी पक्षी वगैरे.
उन्ह बोलवायला लागली की नादावूनच जातं हे तळं
वाफ होऊन का होईना बाहेर पडायला मिळणार म्हणून.
मग काहीच दिवसानंतर पाऊस होवून परतही येतं वेडं.

चित्र देखणंच दिसायला हवं!