घर अजून आहे तसेच दरवळणारे

दूरच्या दिशांनी धाडले सुगंधी वारे
मन पाखरागत झाले उगाच भिरभिरणारे
हे स्वप्न असावे म्हणू तरी मी कैसे
घर अजून आहे तसेच दरवळणारे