पुरावा

तसं म्हटलं तर दोष देता येईल कुंपणाला
आणि नावही घेता येईल वादळाच.
पण समजा;
अस्तित्वाचाच पुरावा दाखवायची वेळ आली;
तर.
दाखवता येईल की,
कुंपणाच्या आत पडलेला दगड-विटा आणि मातीचा ढिगारा!