चारोळी

एक एक शब्द माझा
आज माझ्याशी भांडला
कसे कळेना यालाही
किती जीव हा कोंडला