दिन आज भटकत राही; का उगाच स्मरते काही?
सांग ना...सांग ना
एकाच पावसाची; का फिरून याद येई?
सांग ना...सांग ना
स्पंद माझा थबकतो रे, ऐक सखया तुजविना
ऐक ना...ऐक ना

मी तुझ्यात हरवत असता; मज तिथेच भेटे कविता
रुणझुणतो श्रावण माझा, चाहूल तुझी रे मिळता
गूज सारे आज वा-या पैल जाऊन सांग ना
सांग ना...सांग ना

क्षणी दाटे उरी हुरहूर; क्षणी नाचू लागती मोर
हे नवीन काही घडते; या नभास बहुदा कळते
दो दिशातील अंतरांना सांधणारा बंध हा
ऐक ना...ऐक ना

No comments: