दिन आज भटकत राही


   

दिन आज भटकत राही का उगाच स्मरते काही?....
सांग ना....सांग ना
एकाच पावसाची का फिरून याद येई?
सांग ना...सांग ना
स्पंद माझा थबकतो रे ऐक सखया तुजविना
ऐक ना...ऐक ना

मी तुझ्यात हरवत असता; मज तिथेच भेटे कविता
रुणझुणतो श्रावण माझा चाहूल तुझी रे मिळता
गूज सारे आज वा-या पैल जाऊन सांग ना...सांग ना

क्षणी दाटे उरी हुरहूर; क्षणी नाचू लागती मोर
हे नवीन काही घडते या नभास बहुदा कळते
दो दिशातील अंतरांना सांधणारा बंध हा, ऐक ना...ऐक ना


No comments: