छाटणी

सुशोभिकरणासाठी म्हणा किंवा सावलीसाठी  म्हणा.   इमारतीच्या भोवताली लावलेली निरनिराळी झाडं, अशोकाची, कडूलिंबाची आणि  आगंतुकासारख त्यां बाकी झाडांच्याच ओळीत  मीही त्यांच्यातच म्हणून उगवलेल , त्यांच्या  बरोबरीन वाढलेलं औदुंबराच एक मुख्य झाड आणि त्याच्या संगोपनात वाढलेलं त्याच एक बाळ झाड.

ही झाडं लावताना कल्पना नसावी ,  की  एवढी उंच जातील ही झाडं, अगदी शेवटच्या मजल्याच्यांही वरती पोचतील.

आता काल-परवा म्हणे,  "अंधार व्हायला लागलाय.   फार कचरा पडतोय  पानांचा! "   एवढी वर्ष जाणवलाच  नव्हता ? खरंच? .
सरसकट सगळ्या झाडांची छाटणी झाली.
अशोक अगदी बुंध्यापर्यंत  आले.  कडुलिंबाच्या, औदुंबराच्या मधे  मधे येणा-या सगळ्या  फांद्या छाटल्या.
...
मागच्या बाजूच्या बैठ्या चाळीच्या परिसरातल सगळंच दिसायला लागलय
उन्हं भसकन घरात शिरायला लागली आहेत...
एवढ, असं थेट उन्हं झेलायची सवय गेलीच होती अलीकडे.
...

No comments: