उत्तर येत नाही

खोल खोल खड्डा पडत जातो पोटात
एकच नाव घेऊन रक्त धाऊ लागत वेगात
कसं, काय, कुठे , भान उरत नाही
डोळ्यांसकट दाटून येतं दिशातून दाही
अंतर नसतंच खरंतर फार
एक क्लिक, मेसेज पार
अडवत राहतो मेंदू हात
आतून तर केंव्हाच जाते हाक
मनाची हाक पोचत नाही
उत्तर कधीच, कधीच येत नाही..

No comments: