मौन वादळ

खूप खूप पडलंय अंतर
सांधु पहाते मी....
मौनातल्या वादळाला
बांधु पहाते मी!

1 comment:

Yashodhara said...

सही!! देर आये पण सहीच दुरुस्त आये! येऊ देत अजून :)